info@barattokay.com +993 12 (97-85-81)

Howpsuzlyk

Häzirki wagta çenli howpsuzlyk standartlary we amaly.

Taýýar we taýýar däl materiallary satyn alýarys, sahypa iberýäris we işe başlaýarys.

Býudjet

Materiallary saýlaýarys we geljekdäki işler üçin býudjet düzýäris.

HIl

Hil ussatlygy we hünär ussatlygy üçin ajaýyp abraý.

Biz barada

"Barat Tokaý" hususy kärhanasy öz işini 1998-nji ýylda lomaý söwda, ekinleriň ösüşi we gurluşyk boýunça maslahat bermegiň çäginde başlady.

2008-nji ýylda kärhana işini giňeltdi we häzirki zaman köp gatly binalary gurup başlady,

ýokary woltly elektrik liniýalary we polietilen we polipropilen haltalary öndürmek üçin dürli görnüşli transformatorlar guruldy.

"Barat Tokaý" aýry-aýry kärhana gurluşyk, önümçilik, import-eksport himiýa önümleri we gurluşyk materiallary, enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, transformator we elektrik polýuslary gurmak boýunça öňdebaryjydyr. Biz müşderilerimize 1998-nji ýyldan bäri ýokary hilli hyzmatlar hödürleýäris.

Biziň esasy maksadymyz müşderilerimiz üçin iň ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemekden ybarat bolup durýar. Müşderileriň bizi saýlamagynyň esasy üç sebäbi:

 • 01Bäsdeş nyrhlary hödürleýäris

  Biziň nyrhlarymyz bäsdeş, şonuň üçin biziň hyzmatlarymyzdan özüňiz üçin iň amatly bahany saýlap alyp bilersiňiz.

 • 02Önümleriň giň görnüşleri

  Bizde beýleki üpjün edijilerden tampasy kyn bolan önümleri öz içine alýan himiki we gurluşyk önümleriniň giň görnüşleri bar.

 • 03Aýratyn müşderi hyzmaty

  Biziň toparymyz bu pudakda ýokary tejribä we öz önümlerimiz barada çuňňur bilime eýe bolup, siziň islegleriňize laýyk gelýän önümi saýlamakda size peýdaly maslahatlar berip bilýär.

Hyzmatlar

Biziň hünärmenler toparymyz bu pudakda ýokary bilime we tejribelä eýe. Önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin künärmenlerimiz iň täze tehnologiýalary ulanýarlar. Şeýle hem, müşderilerimiziň hyzmatlarymyzdan doly kanagatlanmaklary üçin ajaýyp hyzmatlary üpjün edýärler. Üstünlige bolan ygrarlylygymyz, biziň bilen dowamly işleşýän wepaly müşderileri bize gazandyrdy.

Gurluşyk

Biz 2020-nji ýylda döredileninden bäri müşderilerine ýokary hilli hyzmatlar berýän tejribeli gurluşyk kompaniýasydyrys.

Önümçilik

Biziň kompaniýamyz Türkmenistanda polipropilen ýüplükleri we sumkalary hususy öndüriji bolup, Kerki şäherindäki täze zawodymyzy size hödürlemek üçin buýsanýarys.

Himiki önümleriň we gurluşyk materiallarynyň importy-eksporty

Himiýa önümleriniň importy we eksporty bilen işjeň meşgullanýarys.

Enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek

Ençeme ýyl bäri kompaniýamyz enjamlaryňyz üçin zerur we ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlaryny maslahat berýär we alýar, şeýlelik bilen telekeçileriň işini ýeňilleşdirýär.

Transformator we elektrik polýuslaryny oturtmak

Transformatorlary we elektrik polýuslaryny oturtmak üçin hünär hyzmatlarymyzy hödürleýäris.

Geljegiňiz üçin berk binýat gurýarys

Suratlar

 • Hemmesi
 • Gurluşyk
 • Önümçilik
 • Himiki önümleri we gurluşyk materiallaryny import - eksport etmek
 • Enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek
 • Transformatorlar we elektrik stolbalary

Azot TM

Önümçilik

Gurluşyk

Sertifikatlar

Habarlaşmak

Ýerleşýän ýerimiz:

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2127-nji (G. Kulyýew) köçesi, 80-nji jaý

Lebap welaýaty, Kerki şäheri, Altyn Asyr köçesi, 3-nji jaý

Telefon:

+993 12 (97-85-81)

+993 444 (23-7-88)

+993 65 (72-90-18)